Informační strategie

Informační strategie

byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Veřejná prezentace a projednání dokumentu proběhlo ve čtvrtek 13.5.2021 od 16:00 hodin. Záznam projednání dokumentu na YouTube od 31.10 minuty  ZDE. PowerPoint prezentace ke stažení ZDE.

Vaše připomínky ke strategii a rozvoji informačních a komunikačních technologií v Uherském Hradišti můžete průběžně posílat v sekci „Chci se zapojit / Vaše připomínky a náměty“.  Děkujeme.

Město Uherské Hradiště na prahu třetího tisíciletí stojí před výzvou kladenou dynamickým rozvojem informačních a komunikačních technologií a přeměnou společnosti ve společnost informační. Akcent orientace na služby občanům a jejich potřeby se tak stává alfou a omegou veškerého smyslu činnosti městského úřadu jako nástroje demokratické samosprávy. Díky informačním a komunikačním technologiím je možné prohloubit pocit sounáležitosti s městem spolu s vědomím odpovědnosti za společnou budoucnost, a to jak v regionálních, tak v širších souvislostech. Politická reprezentace města se stává vyjádřením potřeb občanů pomocí oboustranně vedeného dialogu a naplňuje tak demokratický ideál.

Do rámce globálně strategických konsekvencí neodmyslitelně zapadá informační strategie, která pomáhá naplňovat vytyčené cíle, neboť pouhé technologie jsou ničím a teprve jejich použití jim dává smysl.

Předkládaný dokument Informační strategie města Uherské Hradiště nastiňuje rozvoj informačního systému města jako veřejnoprávní korporace s ohledem na hlavní trendy, tzv. megatrendy, finanční možnosti a strategické cíle města. Za tímto účelem provádí analýzu stavu, navrhuje vizi rozvoje, definuje hlavní služby a konkretizuje řešení infrastrukturních předpokladů ve finančních a časových souvislostech. Pro vyjádření závislosti služeb jednotlivých vrstev využívá modelování v jazyce Archimate, který je hlavním jazykem pro plánování a architekturu služeb také na centrální, tedy celostátní, úrovni.

Dokument Informační strategie vyjadřuje koncepční pojetí rozvoje informačních technologií tak, aby technologie sloužily k zamýšlenému účelu a implikovaly tak rozvoj služeb města vůči veřejnosti. V rámci tohoto dokumentu je definována vize, kterou se chce město při budování informační podpory ubírat a tvořit tak aktivní součást informační společnosti.

Tento dokument si klade za cíl na základě analýzy potřeb, cílů, stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a požadavků na strategické řízení města vytvořit podkladový materiál pro rozhodování o dalším směřování a využívání informačních systémů a technologií.

Dalším cílem je zajištění účinné podpory klíčových procesů informačními technologiemi a zajištění vyššího stupně interoperability informačních systémů

Dokumenty ke stažení

Projekty a studie

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top