Adaptační strategie na změnu klimatu

V posledním desetiletí meteorologové a klimatologové zaznamenávají po celé České republice častější a výraznější výskyt teplotních a srážkových extrémů. Opakovaně byly zaznamenány výkyvy počasí také v Uherském Hradišti. Dopady uvedených projevů změny klimatu na lokální úrovni sahají od povodní plošných i lokálních, přes výskyt extrémního sucha a navazujících škod v zemědělství, lesnictví i rybářství, přes zvýšené riziko výskytu požárů, nedostatek užitkové i pitné vody až po nízkou ujímavost (vysoký úhyn) sazenic a riziko závažných změn ve fungování přírodních ekosystémů.

Celkově lze shrnout, že uvedené výkyvy počasí, projevy a dopady změny klimatu postupují nejen v souladu s dlouhodobými modely klimatologů, ale dokonce ještě rychleji, než vědecké scénáře dosud předpokládaly. Je proto nutné počítat s tím, že zvyšování teplot, s efektem rostoucího množství energie v atmosféře, bude dále pokračovat. V důsledku toho bude častější výskyt sucha, přívalových srážek a dalších extrémních projevů počasí, které také mohou být silnější než doposud. Města, jejich infrastruktura a obyvatelé proto již čelí a stále více budou vystaveni významným rizikům a problémům z těchto jevů vyplývajících. Proto je důležité začít s přizpůsobením místním změnám klimatu včas, tedy plánovat a připravovat adaptační a další opatření tak, aby v dlouhodobém horizontu tyto aktivity na území města a v jeho blízkém okolí podpořily zajištění stabilní kvality života ve městě.

Město Uherské Hradiště doposud nepostupovalo aktivně v oblasti systematického plánování a odborného rozvinutí postupů a opatření zaměřených na přizpůsobení území města na současné i očekávané projevy a dopady změnu klimatu na místní úrovni. Město proto zatím nedisponuje žádným

koncepčním či jiným obdobným specializovaným strategickým dokumentem zpracovaným pro území města se zohledněním dostupných metodik, dobré praxe a nadřazených strategických dokumentů.

Aktuálně město Uherské Hradiště projednává implementační plán, který se zabývá kroky potřebnými k uvedení „Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti“ do provozu. Především stanovuje posloupnost a návaznost jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro tuto implementaci, jejich časový harmonogram a stanovení jejich očekávaných nákladů

 

Dokumenty ke stažení

Co se děje?

Strategie a analýzy

Strategie Smart City

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Informační strategie

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Veřejné osvětlení

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků za pomoci chytrých a moderních řešení.

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

Strategie zpříjemňování a zlepšování života svých občanů, ale i návštěvníků.

Zajímá nás váš názor!

Pomozte nám zlepšovat kvalitu života ve městě a vyplňte dotazník.
Pro vás chvíle a pro nás veliká pomoc.

Scroll to Top