Probíhá výsadba krajinných prvků ÚSES na Rochusu

Jednu z priorit Místní adaptační strategie na změnu  klimatu začalo město naplňovat v části svého území, které je nejvíce ohrožováno vodní erozí půdy. V koncovém výběžku Prakšické pahorkatiny známé obyvatelům města pod názvem Rochus probíhá výsadba nových prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) navržené  v rámci schválených jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ).  Aktuálně probíhá výsadba 3 tzv. interakčních prvků (např. izolované remízy či linie zeleně v polích) IP2, IP3 a IP4 a  lokálního biokoridoru (LBK 14) pod rozhlednou na Rovnině. Především interakční prvky vysazené na poměrně průdkém svahu s ornou půdou nad Jarošovem výrazně zpomalí odtok srážkových vod, čímž omezí riziko lokálních záplav z přívalových děšťů v této části města.

Výsadba nové zeleně na Rochusu probíhá v rámci projektu spolufinancocaného Operačním programem Životní prostředí pod názvem „Zakládání prvnků ÚSES v Uherském Hradišti, k.ú. Jarošov“

Lokální biokoridor LBK 14 na Rovnině

Interakční prvek IP2

Interakční prvek IP3

Interakční prvek IP 4

 

Co se děje?

Scroll to Top