Zakládání krajinných prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště podpoří Evropský fond pro regionální rozvoj

Jeden ze záměrů Místní adaptační strategie na změnu  klimatu (adaptační opatření 2.1 Retence vody a stabilita krajiny) realizuje město v lokalitách nejvíce ohrožovaných vodní i větrnou erozí.  V koncovém výběžku Prakšické pahorkatiny známé obyvatelům města pod názvem Rochus probíhá výsadba nových prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) navržené  v rámci schválených jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Rochus).  V rámci projektu „Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, UH. Hradiště“ , spolufinancovaném Evropským fondem pro regionální rozvoj  prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí bude realizována výsadba 3 interakčních prvků (tzn.  izolované remízy či linie zeleně v polích) IP2, IP3 a IP4 a  1 lokálního biokoridoru (LBK 14) pod rozhlednou na Rovnině. Především interakční prvky vysazené na svažitém terénu s ornou půdou nad Jarošovem výrazně zpomalí odtok srážkových vod a omezí riziko lokálních záplav z přívalových děšťů v této části města.

Výsadba prvků ÚSES bude ukončena v dubnu 2022, do konce roku 2023 pak bude nová zeleň ošetřována v rámci tzv. následné péče.

Ekologickou stabilitu na Rovnině posílá následující prvky ÚSES:

1. Lokální biokoridor LBK 14 na Rovnině

2. Interakční prvek IP2

3. Interakční prvek IP3

4. Interakční prvek IP 4

 

Co se děje?

Scroll to Top