Město zakládá další prvky územního systému ekologické stability krajiny, tentokrát v Jarošově

Na podzim loňského roku byla dokončena realizace interakčního prvku – pásu zeleně v Mařaticích a několik podobných opatření plánuje město také v katastru místní části Jarošov. Ve všech případech se jedná o liniové výsadby keřů a stromů s důrazem na využití původních dřevin. Hlavním přínosem je zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině, protierozní funkce a zlepšení možnosti migrace živočichů. Mimo to dojde realizací těchto liniových prvků ke zvýšení estetické hodnoty a ekologické stability krajiny.

Na území katastru Mařatic na městské parcele vinoucí se od ulice Konečná na sídlišti Východ až k hranici katastrálního území byl vloni na podzim realizován interakční prvek v podobě zatravněného pásu doplněného stromovým a keřovým patrem. Délka parcely, na níž byly stromy a keře vysazeny, je téměř 800 metrů.

Další opatření obdobného charakteru připravuje město ve svažitém zemědělsky využívaném území jižně od Jarošova, nad spojnicí koncových částí ulic V Trpínkách a Před Branou.

„Půjde o vznik několika interakčních prvků  a lokálního biokoridoru navazujících na závěry jednoduchých pozemkových úprav v rámci lokálního územního systému ekologické stability. Jedná se o systém liniových prvků, které jsou trasovány tak, aby zachycovaly a usměrňovaly povrchové vody. Tím by byla podstatně zmírněna půdní eroze a odtok srážkové vody, která by v případě přívalového deště nestačila vsáknout, by byl usměrněn do místní vodoteče. Kromě modelace terénu zahrnují tato opatření výsadby dřevin,“ uvedl místostarosta města Uherské Hradiště Čestmír Bouda.

V rámci realizace projektu vznikne remíz o délce 329 metrů s domácími druhy dřevin. Ze stromů zde budou zastoupeny jeřáb, lípa, dub, buk, javor, habr či třešeň, objeví se ale i keře jako svída, líska, ptačí zob, brslen, zimolez nebo dřín. Dále bude vysázeno ovocné stromořadí o délce 361 metrů s jednou řadou třešní, jednou řadou keřů a zatravněním. Na dalším místě vznikne zatravněný zasakovací pás se stromořadím o délce 387 metrů, půjde o stromořadí ve dvou řadách, které bude zastoupeno duby, javory, habry nebo jeřáby a jednou řadou keřů, jako je ptačí zob, líska, brslen a zimolez. Posledním počinem bude zatravnění údolnice se stromořadím o délce 374 metrů. Stromořadí o dvou řadách dubu, třešně a javoru doplní jedna řada keřů: ptačí zob, zimolez, líska, brslen. Zatravnění všech navržených prvků bude provedeno směsí pro přírodní biotopy.

Celkové náklady projektu dosahují částky 1,9 milionu korun, přičemž akce je spolufinancována Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 90% uznatelných nákladů. Termín prací je naplánován do rozmezí podzim letošního roku a jara 2022. Projekt bude ukončen následnou péčí, které potrvá do jarních měsíců roku 2024.

foto: ilustr. město Uherské Hradiště

AUDIO pro média: místostarosta Ing. Čestmír Bouda: 2021-07-19 Ing. Čestmír Bouda – výsadby Jarošov.mp3

Co se děje?

Scroll to Top