V Uherském Hradišti se uplatňují příklady úspěšných adaptací na změnu klimatu

Město Uherské Hradiště drží krok s aktuálními trendy při uplatňování adaptačních opatření na změny klimatu. V rámci samotného města i v širším regionu lze nalézt celou řadu menších či větších příkladů dobré praxe, které přispívají k lepšímu nakládání s dešťovými vodami, zlepšování stavu krajiny a ochraně před vysokými teplotami.

Celá adaptační strategie je součástí projektu Hradiště chytře. Obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města Uherské Hradiště v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století a konkrétní opatření vybraná podle podmínek ve městě. „Při přípravě adaptační strategie jsme se zaměřovali také na stávající příklady dobré praxe v oblasti adaptačních opatření na území města nebo v regionu. A těch příkladů jsme našli poměrně hodně,“ vysvětlil Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOXA, která strategii zpracovávala.

Díky projektu Hradiště chytře byla zpracována a projednána Strategie Smart City Uherské Hradiště a dalších osm navazujících strategických dokumentů z oblasti informatiky, veřejného osvětlení, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu a sportu a adaptačních opatření na změnu klimatu.

„Nyní máme k dispozici sadu 9 nových strategií a koncepcí pro různé oblasti. Dalším logickým krokem by měla být harmonizace všech návrhových částí nově zpracovaných strategií a stanovení hlavních a finančně reálných investičních priorit města napříč všemi dokumenty v horizontu do roku 2030. Také proto jsme na posledním zastupitelstvu navrhli nejen schválit nové strategie a koncepce, ale následně také vypracovat harmonizaci jejich návrhových částí,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha.

Co se týká adaptačních opatření, je v Uherském Hradišti dostupná řada příkladů dobré praxe. Několik prvků, které byly v předchozích letech realizovány, se nachází v samotném centru města.  Jedná se o výsadby zeleně na křižovatce ulic Františkánská a Havlíčkova a kašnu a mlžítka na blízkém Masarykově náměstí. „Tyto drobné prvky pomáhají zpříjemnit prostor a mikroklima v centru města. V rámci pocitové mapy horka a sucha, kterou pomáhali vytvořit sami občané, jsme si ověřili, že lidé je vnímají velmi pozitivně. Myslíme si, že tyto prvky lze uplatnit také v dalších lokalitách ve městě,“ si Štěpán Vizina ze společnosti Ekotoxa, realizátor pocitové mapy. Při tvorbě mapy občané prostřednictvím webové aplikace vyznačovali místa, kde se v době letního horka cítí příjemně, kde se naopak necítí příjemně a odpovídali na otázku, jak by zlepšili nakládání s vodou. Lidé současně navrhovali, která místa ve městě by se měla zlepšit.

Ve městě se nově objevilo také několik zelených střech. Byly realizovány na několika nových bytových domech na sídlišti Východ, v rámci developerského projektu.  Byly použity extenzívní zelené střechy, které částečně využijí dešťové vody a současně sníží přehřívaní v okolí těchto bytových domů. „U těchto projektů byly uplatněny také další adaptační prvky, jako jsou propustné povrchy na parkovacích místech nebo krechty umožňující vsak dešťových vod do podloží. Dešťové vody tak nemusí být odváděny kanalizací,“ popsal principy Zdeněk Frélich. Další ze zelených střech se chystá v Základní škole Za Alejí, na jejíž realizaci má město aktuálně zažádáno o dotaci.

Propustné povrchy jsou využívány také při dalších investicích města, např. při realizací parkovacích míst. Umožňují tak vsak srážkových vod do půdy. Tyto plochy byly nejnověji uplatněny na dvou velkých parkovacích plochách na sídlišti Štěpnice, v Mařaticích u hřbitova, kde jsou srážkové vody sváděny také do okolních travnatých ploch, na ulici 28. října a v dalších lokalitách. Současně je zde zachovávána nebo vysazována nová zeleň s cílem částečného zastínění parkovacích ploch.

Velkým tématem je zlepšování stavu krajiny v okolí města, který je v současné době nevyhovující. Krajina je málo stabilní, náchylná k erozi a je zde deficit zeleně. Město se proto zabývá realizací protierozivních opatření, které zlepší situaci se zadržováním vláhy, případně nadměrných srážek v Uherském Hradišti a přilehlých částech. Vloni byla taková opatření zavedena v Mařaticích, kde byly na parcele, která se táhne od sídliště Východ (ulice Konečná) až po meliorační příkop nad východním cípem místí částí Sady vysazeny stromy a keře a parcela byla oseta vhodnou směsí travin a bylin. Další podobné opatření se připravuje v Jarošově.

„Od těchto opatření si slibujeme si od toho zejména zvýšení schopnosti zadržení vody v krajině, snížení eroze zemědělské půdy, ale i vytvoření podmínek pro výskyt široké škály živočichů a rozčlenění krajiny a věříme, že tyto výsadby rovněž zvýší atraktivitu okolí města pro naše občany,“ sdělil místostarosta města Čestmír Bouda.

Nezanedbatelnou součástí zadržování vody v krajině je sečení zelených ploch v režimu louky.  V minulých letech byla vytipována řada lokalit, na nichž je travní porost sekán pouze 2 – 3 krát za sezónu. Mezi tyto plochy patří například park před ZŠ Větrná, park „Mařacké“, plocha mezi ZŠ Sportovní a ulicí Sokolovskou, dále plocha podél sídliště Louky v Jarošově a některé další.

Adaptační strategie byla zpracována v rámci projektu Hradiště chytře financovaného Evropskou unií prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné.jpg


více informací na: www.hradistechytre.cz

Co se děje?

Scroll to Top