Územní plán Uherské Hradiště

Územní plán

Město Uherské Hradiště pořídilo nový územní plán. Důvodem jeho potřebnosti byl neustálý vývoj území a životních podmínek. Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů na jeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště. Pořídit územní plán rovněž vyplývá ze zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Dosavadní územní plán z roku 2011 vykazoval řadu změn a s ohledem na rozvoj města bylo usnesením zastupitelstva v červnu 2016 schváleno Zadání nového územního plánu. Důvody pro nový územní plán však vyplynuly i z dalších, objektivních veřejných zájmů, jako např. nově vymezených limitů ve využití území, dále aktualizace systémů protipovodňové ochrany, změny v systémech veřejné technické a dopravní infrastruktury, environmentální témata jako slabý pilíř životního prostředí v udržitelném rozvoji, vazby na sousední města spoluvytvářející aglomeraci, zesilující se suburbanizační tendence, nové schválené zásady územního rozvoje apod. Město Uherské Hradiště musí reagovat na „nové výzvy“, který přináší dynamický ekonomický a sociální rozvoj města od stávajícího územního plánu a které nový územní plán bude reflektovat.

Velmi důležitá je rovněž úzká spojitost se strategickými dokumenty, především tzv. Programem rozvoje města do roku 2030, který je založen na vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s velkým důrazem na oblast životního prostředí a zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, ale i neziskových organizací a podnikatelských subjektů ve městě.

Územní plán konkretizuje obecnější strategické vize města, čímž nutně dochází jak k jejich zpřesnění, tak stanovení priorit v případě kolize více zájmů. Město Uherské Hradiště se navíc nachází v záplavovém území.

Rozpočet: 986 tis. Kč
Dotace IROP: 887 tis. Kč
Zhotovitel: Amec Foster Wheeler s.r.o., Brno
Realizace: 11/2016 –12/2018
Schválení v zastupitelstvu: 12/2020

Více informací: https://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-2020

Co se děje?

Scroll to Top